Director of FIS (2009-2015 yy.) - Zhankuliyev Amanzhol Kazbekovich